Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Havemøde 22/6-2022 --- Turen er aflyst grundet ingen tilmeldinger

Havemøde ved Ludvig Dall.
Den 22-06-2022
Klokken 19.00
 
Hylkedalsvej 39
6000 Kolding.
 
Ludvig har i mange år beskæftegit sig med småfugle, græsparakitter samt prydfjerkræ.
 
Der er forhåndstimelding på 30562103 senest 19-06 så han er forberedt.
 
Mvh Peter

Kære medlemmer.

 
Vi nærmer os hastigt forsommeren 2022. Vi håber selvfølgelig på en rigtig god ynglesæson for jer, således der bliver noget at snakke om til efteråret.
Vi har i skrivende stund lige været en tur ved Børges put and take. Det blev nu for de flestes vedkommende mest til put and no take, men vi hyggede os og havde en dejlig dag med fint vejr.
Der blev sædvanen tro delt præmier ud til de heldige til sidst og vores nye koncept med at fiske 2 timer, grille og fiske igen blev en succes. det gentager vi næste gang. Tak for en hyggelig dag til alle deltagere.
 
Vi må konstatere, at der i dette forår er blevet aflyst det ene marked efter det andet grundet fugle influenza. Markeder hvor en del af os plejer at mødes. Det gør det ikke nemmere at komme af med sidste års overskud, så nu hvor denne sæson er godt igang  bliver der forhåbentligt, en masse at bytte med til efteråret. Det har ikke været nemt at finde et besøgssted, men vi har fået lov til at gæste en gammel kending, Ludvig Dall i Kolding. Ludvig har haft fugle i rigtig mange år, men har skåret ned på bestanden på de sidste år. Jeg tjekker lige om alle kan være med. (Kørestols bruger.)
Datoen for dette er sat til 22-06 klokken 19.00 med forbehold.
 
Ellers arbejdes der i bestyrelsen videre med en tur i zoo. Bag om kulissen. Der kommer noget på hjemmesiden når nærmere foreligger.
 
I ønskes en god sommer og vi ses til vores kommende arrangementer.
Vh
Bestyrelsen.

 

 

Referat fra generalforsamling den 20/1-2022

 

Årets generalforsamling blev afholdt på hotel Medio, Fredericia.

Aftenen startede med spisning 18.30 og da alle var mætte, gik vi i gang med ordinær generalforsamling.

Dagsordenen ifølge vedtægterne. Formanden bød velkommen til de fremmødte, og startede med at efterlyse en referent. Peter blev valgt. Herefter foreslog han Erik Trans som dirigent.

Ad 1. Erik blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2. Formandens beretning. Det har igen været et år i coronaens tegn og dette har også smittet af på foreningens aktiviteter. Året startede med en generalforsamling i Skærup Zoo. Fin tilslutning og også en hyggelig aften. Herefter havde vi arrangeret årets fisketur i det fynske. Sædvanen tro en hyggelig dag med ok tilslutning og gang i konkurrencer. Der blev sluttet af med grill pølser og drikke. Stor tak til Erik og Mona for dette. Vi havde lagt en dato i kalenderen uden et bestemmelsessted. Dette blev der rådet bod på idet Bent og Lisbeth trådte til. Have besøg og kaffebord. Tak til Jer også. Herefter blev det hele lukket ned igen og de sidste par arrangementer blev heraf aflyst. Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Foreningens regnskab. Da kasseren ikke var til stede, stod formanden for at fremlægge det reviderede regnskab. Dette var hurtigt overstået, idet der ikke var mange punkter at forholde sig til. Dette gav anledning til et enkelt spørgsmål. Dette tager vi op på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ad 4. indkomne forslag. Der var kommet 2 forslag. Det første gik på om, der ikke kunne laves en liste med hvilke fugle medlemmerne har og så eventuelt ligge denne på hjemmesiden. Dette blev stemt ned. Vi blev dog opfordret til at arbejde videre med en overordnet liste, som kan sendes ud sammen med opkrævningen. Dette vil selvfølgelig kræve medlemmernes accept inden.

Det andet. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Blev vedtaget.

Ad 5. Valg til bestyrelsen. Poul og Benny var på valg. Begge blev genvalgt.

Ad 6. Valg af bestyrelses suppleant. Erik var på valg. Han blev valgt.

Ad 7. Valg af 2 bilagskontrollanter. Ole og Lisbeth var på valg. Begge blev genvalgt.

Ad 8. Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter. Hans Erik og Bent var på valg. Begge blev genvalgt.

Ad 9. Eventuelt. Bure i markedsregi. Trekantens fuglemarked har stadig vores bure. Disse kan de benytte så længe vi ikke selv har brug for dem eller til markedet ophører med at eksistere.

Peter gennemgik dette års program. Der er stadig et par møder der ikke ligger helt fast endnu mht. besøgssted.

Kør selvtur til Walsrode blev foreslået. Vi undersøger økonomien i en sådan.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen var slut

 

Dirigent                                                                                                 Referens.

Erik Trans                                                                                              Peter Damsgaard

 

Kalender 2022

Kalender 2022

20-01-2022 generalforsamling på hotel Medio.

07-05-2022 fisketur til Børges hul. 09.00-14.00

Program: Morgenkaffe 1 time, 2 timers fiskeri, 12.00 grillpølser, herefter igen 2 timers fiskeri.

11/12-06-2022 have møde. Vi har en forhåndsaftale på plads i Kolding.

August. Bag om kulissen Odense zoo. Afventer aftale med zoo.

08-12-2022 Julebanko. Vi satser på Naturcenteret i Middelfart.

 

Følg med på hjemmesiden.