Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Referat fra generalforsamlingen den 23/1-2024

Generalforsamling den 23-01-2024 på hotel Postgården.

Formanden indledte med at byde de fremmødte velkommen. Vi startede med aftensmad og klokken 20.00, fortsatte vi til afholdelse af den ordinære generalforsamling, medens der blev serveret kaffe og islagkage.
Der var 20 fremmødte til aftenens generalforsamling på Hotel Postgaarden.

Ad 1: valg af dirigent. Her blev Erik Trans valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var spørgsmål til om det var legalt kun at indkalde via hjemmesiden. Dette har ikke været tilfældet, da der er indkaldt via mail,brev og direkte i medlemmernes postkasse også.

Ad 2: Foreningens virke ved formanden. Peter aflagde beretningen for det forgangne år. Vi startede 2023 med afholdelse af generalforsamling på Ferrum i Fredericia. Næste arrangement var en planlagt fisketur, som blev aflyst grundet manglende tilmelding. Herefter var det et havemøde ved formanden, med 6 deltagere. Årets højdepunkt blev et grillarrangement i Skærup Zoo. Vi fik en guidet tur i parken, efterfulgt af grillpølser med kartoffelsalat og fritter. Herefter forsøgte Erik og Hans Erik, at arrangere et bankospil, som blev aflyst grundet meget få tilmeldinger. Formanden takkede arrangørerne for tiden, der er blevet brugt.

Godkendt uden bemærkninger.

Ad 3: Aflæggelse af regnskabet ved kasseren.Af regnskabet fremgår det at, vi kom ud af 2023 med et underskud på 4700,00 kroner.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4: Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.

Ad 5: Valg til bestyrelsen. På valg var, kasser Poul Urbrand. Modtog ikke genvalg og Erik Trans. Som ny kasser blev Kim Nielsen valgt. Erik Trans blev genvalgt.

Ad 6: Valg af 1 bestyrelses suppleant: Hans Erik Hansen blev genvalgt.
Ad 7: Valg af 2 revisorer: Ole Lund Eriksen og Lisbeth Qualmann blev genvalgt.
Ad 8: Valg af 2 revisor-suppleanter: Bent Qualmann og Leif Sørensen blev genvalgt.

Ad 9: Eventuelt: Formanden efterlyste ideer og input til arrangementer. Her kom ikke mange forslag fra de fremmødte. Der er inviteret til et havemøde på Fyn og en filmaften hos egne medlemmer. Der blev spurgt ind til, hvad succeskriteriet er for at afholde et arrangement. Vi er ikke mange medlemmer mere og deraf må man forvente en lav tilslutning i forhold til, hvad vi er vant til. Taget til efterretning.

Formanden takkede kasseren for indsatsen i bestyrelsen og overrakte en vingave. Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.

Dirigent Referens
Erik Trans Peter Damsgaard

 

 

Kontingent

Kære medlem af Trekantens Fugleforening.

 

Vi skriver til dig / jer fordi det nu er tid til at forny medlemskabet af Fugleforeningen.

Medlemskabet koster: 

100,00 kr. for alm. medlemskab. 

150,00 kr. for familie. 

75,00 kr. for pensionister.

110,00 kr. for pensionist familie.

Dette kan ske, ved at overføre betaling til foreningens konto: 5352 0367506

Det gælder medlemskab 1/10 2023 til 30/9 2024

Jeg vil benytte lejligheden til at takke for opbakningen ved de par arrangementer vi har afviklet.  Arbejdet med arrangementerne er det samme, om vi er få eller mange. Vi vil gerne opfordre jer til at bidrage med emner til kommende arrangementer. Gerne selv åbne op for haven og hobbyen. Det er altid hyggeligt, når vi kan mødes privat. 

2023 startede vi ud med en generalforsamling. Vores næste  aktivitet var en fisketur til Fyn, som grundet sløj tilslutning blev aflyst. Vi har netop overstået et arrangement i Skærup Zoo. Julebanko er tilbage på programmet her i 2023. Vi har dd. ikke programsat noget, for den kommende sæson. Når vi har fundet noget spændende,  kommer det på foreningens hjemmeside. Så følg med her. Til de 2 medlemmer, vi ved ikke kan tilgå hjemmesiden, kommer det pr post. 

Med håbet om et aktivt foreningsliv i 2024.

 

På bestyrelsens vegne.

Peter Damsgaard.