REGLER FOR LOKALT 1. OPDRÆT.

1. ORGANISATION
Alle medlemmer af TREKANTENS FUGLEFORENING kan deltage.
Registrering foregår ved bestyrelsens foranstaltning.

2. ANERKENDELSESOMRÅDE
Alle systematisk beskrevne arter og underarter kan anerkendes. Underarter kan dog kun anerkendes, såfremt en   konstant og tydelig afvigelse kan erkendes hos begge køn, således at underarten med rimelig sikkerhed kan bestemmes.

Arter, der har været udstillet i opdrætsklasse på udstillingerne i 1978, 1980 og 1981, er konstateret som opdrættet og kan ikke på anden måde registreres som lok. 1. opdræt.

Opdræt af mutationer, brug af rugemaskine, håndopmadning eller ammefugle anerkendes ikke, det sidste undtaget  redesnyltende arter. Sådanne opdræt forhindrer ikke senere anerkendelse af naturopdræt som lok. 1. opdræt.

I de tilfælde, hvor 2 opdræt indtræffer i samme periode, er datoen for første unges udflyvning af reden afgørende for anerkendelsen. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, hvilket opdræt der skal anerkendes.

3. KONTROL AF OPDRÆT
Kontrollen foretages af to af bestyrelsen udpegede medlemmer, hvoraf mindst et skal være medlem af bestyrelsen.       Anmeldelse skal ske til bestyrelsen så betids, at den kan nå at foranstalte den nødvendige kontrol udført.
Kontrollen udføres første gang senest, når ungerne forlader reden, og anden gang når ungerne har været af reden i ca. 30 dage.
Ved kontrollen udfærdiges opdrætskontrolblanket i 2 eksemplarer. Kopien udleveres til opdrætteren, mens originalen arkiveres ved foreningen.

§ 4. PROTEST
Anmeldelse offentliggøres snarest i medlemsbladet, hvorefter der indenfor 2 måneder kan gøres indsigelse mod opdrættets anerkendelse.

5. PRÆMIERING
Som anerkendelse af lok. 1. opdræt udsættes et diplom og en plaquette, i hvilken fuglens navn samt årstal indgraveres. En forudsætning for at kunne modtage plaquetten er, at det pågældende opdræt udstilles på foreningens følgende udstilling. I modsat fald udstedes kun diplom.