Love for TREKANTENS FUGLEFORENING.

§ 1. FORENINGENS NAVN ER: TREKANTENS FUGLEFORENING FREDERICIA/MIDDELFART

§ 2. FORMÅL
Foreningens formål er at fremme interessen for fugle samt at danne et bindeled mellem foreningens medlemmer og virke til, at fugle får den rigtige pleje og pasning.

§ 3. FORMÅLETS FREMME
Foreningens formål søges fremmet gennem møder ved afholdelse af foredrag, arrangement af udstillinger, udflugter i naturen og besøg på samlinger og steder, hvor belæring kan hentes, og i øvrigt på enhver måde bestyrelsen måtte anse for formålstjenlig.

§ 4. MEDLEMMERNE
Som medlem kan optages enhver person, som interesserer sig for foreningens formål. Der betales intet indskud. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, således at: Seniormedlemmer betaler 100 %, pensionister og juniorer (u.18 år) betaler 75 %, familier inkl. hjemmeboende børn (u.18 år) betaler 150 %. Kontingentet der betales forud, opkræves pr. 1. Oktober, 3 måneders restance medfører slettelse af medlemskabet.

§ 5. BESTYRELSEN
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer der vælges af generalforsamlingen for to år, idet der i ulige år vælges formand og et medlem, og i lige år vælges kasserer og et medlemmer, genvalg er tilladt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, formands- og kasserer posten kan ikke bestrides af samme person, bestyrelsen afholder møder så ofte, dette er fornødent. Indkaldelse sker ved formanden, der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger, protokollatet oplæses på følgende møde og underskrives af bestyrelsen som godkendelse. Såfremt et bestyrelsesmedlem 3 gange ikke stiller til bestyrelsesmøde uden grund eller uden at have givet besked, indkaldes suppleanten, og denne indtræder i bestyrelsesmedlemmets sted. Ved en evt. afstemning med stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed der afgør forskellige sager ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning skal ske skriftlig, såfremt blot et medlem ønsker det. Unge under 18 år har ikke stemmeret.

§ 7. GENERALFORSAMLINGENS AFHOLDELSE
Den årlige generalforsamling afholdes i januar og indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddeles til foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden, der skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det for løbne år
3. Aflæggelse af foreningens regnskab, revideret til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af 1 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af 2 revisorsuppleanter
9. Valg af 1 person til bladredaktionen
10. Valg af 2 personer til suppleant til bladredaktionen
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske og begrundelse til bestyrelsen, ekstraordinær generalforsamling afholdes da senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget en sådan begæring og indkaldes efter samme retningslinier som under punkt 6.

§ 9. REGNSKAB
Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december, regnskabet skal efter hvert regnskabsårs afslutning tilstilles revisorerne, der tilbagesender det til kassereren senest 8 dage efter modtagelsen, hvorefter det fremlægges på den ordinære generalforsamling. Revisorerne kan uden varsel foretage revision.

§ 10. OPLØSNING
Såfremt der træffes beslutning om foreningens opløsning skal evt. midler overgå til en nærliggende forening.

§ 11. BOMÆRKE
Foreningens bomærke må ikke uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsens side anvendes udenfor foreningen, det må ikke ændres uden skriftlig tilladelse fra generalforsamlingen.

§ 12. ÆNDRING AF LOVE
Ændringer af disse love kan kun foretages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

Vedtaget på generalforsamlingen 2017

Tidligere ændringer: 2007, 2015, 2016